Årsberetning 2020

 

Bestyrelsesformandens årsberetning:

Vi har haft et godt år, efter omstændighederne. Det har, som alle jo ved, været ret så usandsynligt og derfor føles det også som om det er længe siden, vi sidst holdt et årsmøde som dette – fordi det er faktisk 2 år siden nu. Sidste år måtte I nøjes med en mail og vores årsberetninger på skrift. Vi havde jo håbet vi kunne mødes i år, det var bl.a. derfor vi skubbede datoen lidt, men sådan blev det ikke. Efter det manglende årsmøde i 2020 og det lidt amputerede valg, konstituerede bestyrelsen sig, så jeg fortsatte som bestyrelsesformand, Paw Brix fortsatte som næstformand, Charlotte Hansen blev alment bestyrelsesmedlem og Jens Lohfert overtog rollen som kassér. Vores bestyrelsesarbejde det forgange år er gået roligt og har hovedsageligt drejet sig om Corona og økonomi og er blevet afholdt i det digitale helvede som alt andet. Der er dog også sket andet end Corona det sidste år.

 

Den nok største beslutning der blev taget i det forgangne år for børnehaven, var valget om at takke nej til at blive en del af – eller rettere at anvende – den nye opsporingsmodel i Aalborg kommune. Som det også blev skrevet ud i september sidste år, var en stor del af personalegruppen og jeg til et informationsmøde om den nye opsporingsmodel og der blev også læst op på den af os. Efter informationsmødet drøftede personalet, ledelsen og bestyrelsen og blev enige om at takke nej til at blive en del af denne nye model. Intentionerne med opsporingsmodellen er selvsagt gode og det er en væsentlig – ja sandsynligvis nok den vigtigste – del af det pædagogiske arbejde, at have børnenes trivsel for øje. Derfor er det også godt, at det er i fokus fra kommunens side. Der er nogle gode tanker og teknikker i opsporingsmodellen, men der er også nogle problematikker, der gjorde at vi bakkede ud. Dybest set handler det om registrering af alle børn til alle tider. Dvs. at man pålægger pædagogerne en ekstra arbejdsopgave og insinuerer til dels også, at de ikke gør det i forvejen. Som jeg også skrev i brevet i sin tid, så er jeg ikke stor fan af den institutionelle mistillid der vises overfor det pædagogiske fag. Modellen indbefatter at alle børn skal vurderes registreres og argumentet er, at så overses ingen børn – men dette argument hviler på den antagelse, at den faglighed og de kompetencer som pædagogerne i forvejen udviser på deres arbejdsplads, er utilstrækkelig. Det er et spørgsmål om resurser – i stedet for at sørge for, at der er nok pædagoger i institutionerne til at tage sig af børnenes trivsel og passe på dem, så indfører man et registreringssystem, der bliver en ekstra arbejdsopgave. Derudover drøftede vi også, hvordan det virker uhensigtsmæssigt, at alle disse registreringer skal foretages digitalt og at det data skal håndteres af Rambøll. Ikke fordi der er noget galt med Rambøll, men det betyder i princippet at kommunerne har mulighed for at kunne holde øje med hvert enkelt barn i hver enkelt institution og monitorere alting digitalt. Derfor er det godt, at vi som privat børnehave har frihed til at vælge. Vi taber ikke noget på det, som sådan, da vi stadig har mulighed for at få al den hjælp vi skal bruge i sager om mistrivsel og de redskaber modellen indeholder til at vurdere, hvorvidt et barn trives eller ej, samt hvad man kan gøre ved mistrivsel, stadig er tilgængelige for os.

 

Derudover har det forgange år jo bare budt på en masse Corona og dermed en masse konstante skift og ændringer i hverdagen for børn, personale og forældre. Vi vil, fra bestyrelsens side, gerne sige tak til jer alle for jeres store indsats ift. at få dette til at glide så let som muligt. Det har ikke været let – og er det stadig ikke – men alle har været gode til at hjælpe til og været meget forstående.

 

Ydermere har året budt på en ny ansættelse i form af Sia. Som bestyrelsesformand var jeg med til jobsamtalen og var med til at ansætte Sia, samt følge op undervejs, hvordan det er gået. Vi i bestyrelsen er glade for Sias arbejde og glade for at vi ansatte hende. Vi ser frem til de det kommende år med Sia også. Dette betød også at vi måtte sige farvel til Mary som madkoordinator, men heldigvis fik vi lov til at beholde hende som pædagogmedhjælper. Det er en rotation som vi i bestyrelsen er glade for kunne lykkedes og vi er glade for, at Mary stadig er en del af personalet.

 

Økonomisk set går det godt – det skal ikke være nogen hemmelighed, at økonomien ikke altid har været lige god i Bitte Bæk, men nu ser vores økonomi god ud og vi har fået fjernet vores negative egenkapital. Vi tog nogle hårde beslutninger om dette får nogle år tilbage, blandt andet i forhold til at hæve forældrebetalingen, som nu har givet pote. Det er betryggende, at vi ikke skal bekymre os helt så meget om økonomien længere.

 

Det betyder også, at vi har fået mulighed for at ændre nogle og gøre nogle indkøb. Bedst af disse er selvfølgelig det nye gulv, der enten er blevet lavet eller snarligt bliver lavet. Det var i den grad tiltrængt og det ser rigtig godt ud nu.

 

Normalt snakker vi lidt om arbejdslørdage i årsberetningen, men vi har stadig ikke haft mulighed for at afholde dem. Vi vil gerne takke alle jer forældre, der til trods for dette har været gode til at tage de opgaver, som er blevet givet fra personalets side – det er en stor hjælp. Vi glæder os enormt meget til vi igen kan genoptage disse arbejdslørdage, for det er en god mulighed for at deltage aktivt i børnenes hverdag og en virkelig god mulighed for at lære de andre forældre at kende. Vi krydser fingre for at vi snart får liv igen.

 

Til sidst vil jeg bare sige tak til de 2 afgående medlemmer af bestyrelsen, Charlotte og Paw. I har gjort et fantastisk stykke arbejde de sidste par år – og selvom vi ikke altid er helt enige, så har vi altid været produktive og hygget os til vores møder. Det har været en fornøjelse at sidde i bestyrelsen med jer og I vil blive savnet!

 

Slutteligt vil jeg bare sige tak for i år og at bestyrelsen glæder sig til at konstituere sig på ny og komme i gang med arbejdet – forhåbentligt får vi mulighed for at genoptage alle vore fysiske aktiviteter igen.

 

Tak

Peter Clement Lund

 

Lederens årsberetning:

Det har været et spændende og anderledes år.

 

I januar var Mads og Tina på studietur til København, de besøgte daginstitutionen Kirsebærgården, et Rudolf Steiner dagtilbud på Amager. De fik en masse inspiration med hjem til Bitte Bæk.

 

Til Mu-samtalerne kunne personalet, igen i år, vælge mellem en gåtur og samtale ud fra selvvalgte ord eller en traditionel samtale i personalerummet, de blev afholdt i februar. Lilo holdt en opfølgnings samtale med hver enkelt i efteråret. Bestyrelsesformand og næst formand holdt LU-samtale med Lilo.

 

Så kom Covid-19 og ændrede alt

 

Vores forældremøde i marts blev aflyst. Årsberetningerne kom ud i forsommeren. 

 

Årsmøde og pædagogstævne i sammenslutningens af Steiner dagtilbud i marts blev ligeledes aflyst/udsat. Lilo sidder fortsat som repræsentant for Nordjylland i landsledelsen, i sammenslutningen af Steiner dagtilbud i Danmark.

 

Da landet lukkede ned den 11. marts gjorde Bitte Bæk det også, vi var lukket ned i 4 uger med påsken. Personalet havde lavet en plan for nødpasning i den periode, men den kom ikke i brug. Personalet fik udarbejdet de nye styrkede læreplaner, lavet små videoer med sange og eventyr. Det var en ny oplevelse at skulle formidle til Bitte Bæk børn via digitale medier, men vi fandt da ud af at det godt kan lade sig gøre. ”Skolebørnene” fik i den periode ugentligt video fra Lilo med opgaver de skulle lave.

Da det blev meldt ud af daginstitutionerne skulle åbne efter påske, fik vi travlt. Der var mange retningslinjer der skulle læses og fortolkes. Børnene blev delt i meget små grupper med faste voksne, vi kortede i en periode åbningstiden ned så det kunne lade sig gøre. Vi har været meget taknemmelige for forældrenes samarbejdsvilje og fleksibilitet. Vi ansatte ekstra rengøringspersonale. I løbet af foråret blev der åbnet mere op og vi kunne slække lidt på restriktionerne. Vi har brugt mange ressourcer på at læse og fortolke covid-retningslinjer i løbet af 2020.

 

Dinna gik på barsel med udgangen af marts. Vi var så heldige at kunne ansætte Mia i barselsvikariatet, Mia havde 4 år tidligere været ansat som barselsvikar i Bitte Bæk, så hun kendte personalet og nogle af forældrene fra tidligere. I løbet af foråret kom der nye børn til. Vi har i resten af 2020 været udfordret med at give de nye familier en god start i Bitte Bæk, da forældrekontakt og arrangementer er en stor del af vores hverdag og det har vi måtte minimere eller helt skære væk.

 

Vi fik i løbet af 2020 mange henvendelser fra forældre der gerne ville have deres børn på venteliste til Bitte Bæk. Ventelisten er pt. +50

 

To studerende fra pædagoguddannelsen (den ene Monika, var i Bitte Blæk i sin 3. praktik), lavede observationer i Bitte Bæk til deres bachelorprojekt ”Læringsmiljø i uderummet”

 

Pædagogisk dag i juni blev afholdt i Slettestrand på terrassen ved Lilos søsters sommerhus, så personalet kunne holde afstand til hinanden. Vi arbejdede med trivselsundersøgelse, arbejdsmiljøvurdering og læreplaner. Vi sluttede dagen af med middag på Klitrosen.

 

Lige inden sommerferien ved vores sommerfest tog vi båndene i haven ned. Børnene jublede.

 

Cille, valgte at stoppe som pædagogmedhjælper 31/7, hun flyttede til København for at læse på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet der. Mary valgte samtidig at sige sin stilling som madmor op og overtage Cilles stilling som pædagogmedhjælper. Vi ansatte Sia i stillingen som madmor 1/8.

 

I august deltog Mads, Pia og Lilo i sammenslutningen af Steiner dagtilbuds årsmøde i Odense.

 

I september deltog alt personale og Peter fra bestyrelsen i et møde ved tilsyn i Aalborg kommune om ”tidlig opsporing”, Vi valgte at takke nej til deres metode og fortsætte med vores engen tilgang til det.

 

Vores arbejdslørdag i september blev aflyst, i stedet skulle alle bude ind på en opgave.

 

I oktober blev alle 4-årige tilbudt et sundhedstjek af en sundhedsplejerske som kom her.

 

Vi har i 2020 arbejdet med flere læreplanstemaer som vi har dokumenteret og evalueret, det har bl.a. været: oprydning, udeleg og morgenerne mellem kl. 7-9

 

Derud over har pædagogerne 2 og 2 på tværs af afdelingerne arbejdet med en årstidsfest. De har forberedt den fra bunden, udført og evalueret på den. I 2020 var det Høstfesten og Mikaelsfesten der blev dykket ekstra ned i. Det har været en god og lærerig proces, festen blev mere synlig og alle var arrangeret i festen.

 

Mange af vores årstidsfester i 2020 har vi løbende været nødt til at nytænke, ændre eller forenkle i forhold til de gældende Coronarestriktioner.

 

Pædagogiske dage sidst i oktober blev afholdt hjemme hos Lilo i Klarup. Vi deltog i et online foredrag, ”The roots of empathy” med den Canadiske udviklings psykolog Gordon Neufelt

 

I efteråret tog Mads og Lilo et valgmodul, ”Praksisnær ledelse” ved COK i Odense, Lilo skal bruge det som en del af diplom i ledelse.

 

I november/december lavede Nikolaj, tidligere studerende, observationer i Bitte Bæk til sit bachelorprojekt ”Æstetikken i dagtilbud”

 

Det har været et underligt år, vi har ikke kunne holde forældremøder, arbejdslørdage, forældrekaffe, julestue. Vi har savnet kontakten til forældre og søskende, vi glæder os til at det igen er muligt at vi kan have det sociale fællesskab som Bitte Bæk gerne vil.

 

Personalet har været meget fleksible og omstillings parate i hele året, der er i perioder arbejdet på højtryk for at give børnene den bedst mulige børnehavedag i Bitte Bæk. Covid har fldt meget i hverdagen, men vi har forsøgt at det ikke var det der skulle fylde hos børnene, men det har været svært især i de perioder hvor der har været snore i haven og begrænsninger for hvem man måtte lege med.

 

Det har også været et år hvor vi har kigget ind ad og set på vores pædagogik fra en ny vinkel.

 

Børnehaveforeningen, Regnbuen

I Bitte Bæk er der tradition for at vi forældre mødes til sociale arrangementer i og omkring Bitte Bæk. Vi glæder os til at det igen bliver muligt.

I Regnbuen er der mulighed for at engagerer sig i de arrangementer som ligger ud over dem personalet arrangerer.

 

Man betaler 100 kr pr barn pr år og de penge går til at vi kan lave:

 

-Sommerfest, hvor vi mødes på Egholm, Vestre Fjordpark eller andet.

-Fællesspisning, hvor et par forældre en hverdagsaften laver mad til de tilmeldte.

-Mad til arbejdslørdage

-Julestue

 

I forbindelse med julestue er der krea aftner for forældre og kreadage med hele familien. Det kræver på ingen måde at du ser dig selv som multikunstner, kun at du har lyst. Kreationerne bliver solgt til julestuen. 

 

Med overskuddet fra Regnbuen køber vi legetøj, havemøbler og alt andet som Bitte Bæk ønsker tilskud til for at skabe de bedste rammer for vores børn.

 

Som medlem af Regnbuen kan du deltage i planlægningen af disse arrangementer og i det omfang der passer for dig. Hvis du er nysgerrig på at være med i Regnbuen så skriv til Helle Maj på Facebook eller mail  

 

Vi GLÆDER os til at se jer alle igen

 

Valg af bestyrelse:

Stian (Far til Emmer)

Andrea (Mor til Agnes)

Martin (Far til Aske og Solvej) (suppleant)

Britt (Mor til Atlas) (Suppleant)

 

Referent: Stian